BIP Gminy Łomża

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŁOMŻA

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE ŁOMŻA

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399). która wymusza realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w sposób zgodny z przepisami. Niniejszą ustawą Sejm nałożył obowiązek odbioru odpadów z terenu danej gminy na każdy samorząd lokalny.

I. CEL USTAWY:

a) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu danej Gminy systemem odbioru odpadów,
b) promowanie segregacji odpadów,
c) tworzenie punktów selektywnej zbiórki takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
d) informowanie mieszkańców gmin o właściwym sposobie postępowania z odpadami komunalnymi,
e) wyeliminowanie dzikich wysypisk,
f) likwidacja zjawiska palenia odpadów w gospodarstwach domowych,
g) stworzenie warunków do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów jakie gmina powinna osiągnąć do 31 grudnia 2020 roku:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%;
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 %.

Dodatkowo do 2020 r. wymagane jest spełnienie przez gminy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji do poziomu 35%.

II. UCHWAŁY

W wyniku ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399) Rada Gminy Łomża podjęła szereg uchwał niezbędnych do stworzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łomża:
a) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
b) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
d) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
f) w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.

III. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI:

a) Gmina ma obowiązek wyboru w drodze przetargu podmiotu odpowiedzialnego za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy,
b) Gmina ustala stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
c) mieszkańcy są zobowiązani do ponoszenia stałej opłaty na rzecz Gminy w zamian za odbiór odpadów komunalnych.

Umowa na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

Umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z wyłonionym w ramach przetargu przedsiębiorstwem, zawiera Gmina Łomża. Za tę usługę Gmina Łomża pobiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę, z której wpływy w całości finansują prowadzoną przez Gminę gospodarkę w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych i budynków użyteczności publicznej) odbywa się na zasadzie indywidualnych umów, czyli każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej we własnym zakresie musi zawrzeć umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

Nieruchomości o charakterze mieszanym

Są to nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne (np. zakład + mieszkanie). Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty na rzecz Gminy Łomża za odbiór odpadów komunalnych z części zamieszkałej i do podpisania odrębnej umowy we własnym zakresie z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałej.

IV. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁOMŻA

Mieszkańcy Gminy Łomża są zobowiązani do przestrzegania zapisów Regulaminu określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża, który ustaliła Rada Gminy Łomża w uchwale Nr XXXV/184/13 z dnia 30 października 2013 r.

V. OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie przepisami ustawy, gmina ustala stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w oparciu o jedną z metod:
a) stawka określona na mieszkańca,
b) stawka określona na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości,
c) stawka określona na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego do stawki opłaty,
d) stawka określona od gospodarstwa domowego.

Stawka opłaty oraz sposób ustalenia wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych została ustalona przez Radę Gminy Łomża w uchwale Nr XXVIII/149/13 z dnia 27 lutego 2013 r.
Rada Gminy Łomża uchwaliła stawkę określoną od gospodarstwa domowego, rozumianego jako gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się.

Gospodarstwo domowe dzieli się na następujące kategorie:
a) składające się z nie więcej niż 1 osoby,
b) składające się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób,
c) składające się z nie mniej niż 4 osób i nie więcej niż 5 osób,
d) składające się z nie mniej niż 6 osób.

Rada Gminy Łomża ustaliła miesięczną wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) od gospodarstw domowych składających się z nie więcej niż 1 osoby w wysokości 14,00 zł,
b) od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób
w wysokości 28,00 zł,
c) od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 4 osób i nie więcej niż 5 osób
w wysokości 40,00 zł,
d) od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 6 osób w wysokości 55,00 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny Rada Gminy Łomża ustaliła niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) od gospodarstw domowych składających się z nie więcej niż 1 osoby w wysokości 6,00 zł,
b) od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób
w wysokości 14,00 zł,
c) od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 4 osób i nie więcej niż 5 osób
w wysokości 26,00 zł,
d) od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 6 osób w wysokości 35,00 zł.

Opłata za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny jest niższa, więc opłaca się segregować.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczane są na sfinansowanie: odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, kosztów obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz gminnych kosztów administracyjnych związanych z obsługą systemu.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Gmina każdemu gospodarstwu domowemu w ilości 1 sztuki miesięcznie na każdą frakcję odpadów selektywnie zbieranych. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków właściciel zapewnia je we własnym zakresie.

Opłata nie obejmuje usługi zapewnienia pojemników. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone przez Radę Gminy Łomża w uchwale Nr XXXV/185/13 z dnia 30 października 2013 r.

VI. DEKLARACJA

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której właściciel nieruchomości zadeklaruje m.in. opłatę jaką będzie uiszczał, sposób gromadzenia odpadów (selektywnie lub nieselektywnie) oraz czy będzie kompostował odpady biodegradowalne w kompostowniku.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji, a następnie złożenia w Urzędzie Gminy Łomża w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia ,w którym nastąpiły zmiany danych (np. danych adresowych, liczby i kategorii gospodarstw prowadzonych na terenie nieruchomości określonych w deklaracji).

Wzór deklaracji ustaliła Rada Gminy Łomża w uchwale Nr XXIX/159/13 z dnia 27 marca 2013 r.

W sytuacji, gdy deklaracja nie zostanie złożona albo wystąpią uzasadnione wątpliwości co do danych w niej zawartych, Wójt Gminy Łomża w drodze decyzji, może określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

VII. TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ, MIEJSCE I FORMA UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Termin, miejsce, forma i częstotliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały w drodze uchwały Rady Gminy Łomża Nr XXXVIII/209/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, kwartalnie w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

1) kwartał I, za miesiące: styczeń, luty, marzec - do 15 marca,
2) kwartał II, za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca,
3) kwartał III, za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września,
4) kwartał IV, za miesiące: październik, listopad, grudzień - do 15 grudnia.

Opłatę uiszcza się przez dokonanie wpłat w Banku Spółdzielczym w Łomża, u inkasenta (sołtysa) lub przelewem na rachunek bankowy - dane do przelewu: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, nr rachunku bankowego: 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010 w tytule przelewu należy napisać: odpady za m-ce: (dany kwartał lub dane miesiące i rok 20…..r. oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady).

VIII. SEGREGACJA ODPADÓW

W składanej do gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości wybiera sposób zbierania odpadów komunalnych.

1) w przypadku zadeklarowania SEGREGACJI ODPADÓW (niższa stawka za odbiór odpadów) – odpady komunalne należy dzielić na następujące frakcje i gromadzić w odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach lub workach:

a) pojemnik niebieski, pojemność 60 litrów,110 litrów,120 litrów,240 litrów lub worek niebieski od 60 litrów do 120 litrów – z przeznaczeniem do zbierania odpadów surowcowych: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe.
Wrzucamy:
- gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, puste odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, kartony po mleku i sokach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych.
Nie wrzucamy:
- tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie), kalki; papier termiczny i faksowy, tapety, odpady higieniczne (np. waciki, pieluchy), butelki po olejach spożywczych i samochodowych, opakowania po olejach spożywczych, silnikowych, smarach, styropian, guma, butelki z jakąkolwiek zawartością, puszki po farbach czy baterie, opakowania po aerozolach i lekach, opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD, zabawki.

b) pojemnik zielony, pojemność 60 litrów,110 litrów, 120 litrów, 240 litrów lub worek zielony od 60 litrów do 120 litrów - z przeznaczeniem do zbierania szkła.

Wrzucamy:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
porcelana i ceramika, szkło stołowe, żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, fajans, reflektory, izolatory, szkło żaroodporne, szkło okularowe, szyby samochodowe i okienne, doniczki, lustra, ekrany i lampy telewizyjne.

c) pojemnik brązowy, pojemność 60 litrów,110 litrów,120 litrów,240 litrów lub worek brązowy od 60 litrów do 120 litrów- z przeznaczeniem do zbierania odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych.

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zamiast gromadzenia w pojemniku lub worku, mogą być po wskazaniu tego faktu w deklaracji, kompostowane w przydomowych kompostownikach.

Wrzucamy:
- ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte drobne gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów, odpady kuchenne, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, zwiędłe kwiaty cięte itp.
Nie wrzucamy:
- skórki i resztki owoców z naklejkami, sznurki i etykiety od saszetek herbaty, zepsutej żywności, mięso, kości, resztki jedzenia w płynie, bardzo tłuste lub mocno solone resztki jedzenia, odchody zwierzęce.

Kompostownik
Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zamiast gromadzenia w pojemniku lub worku, mogą być po wskazaniu tego faktu w deklaracji, kompostowane w przydomowych kompostownikach.
Kompostowniki zakładamy w miejscach osłoniętych od wiatru i częściowo ocienionych. Zapewni to mniejszą utratę wilgotności kompostu. Pełne ocienienie nie jest wskazane, ponieważ może ono utrudniać odpowiednie nagrzewanie się pryzmy co spowolni przemianę kompostowanej masy. Kompost może być przechowywany na pryzmie, w ażurowych kompostownikach drewnianych lub plastikowych. Po około 2 -3 miesiącach kompost należy przemieszać, aby zapewnić odpowiednią ilość tlenu niezbędną do prawidłowego rozkładu materii organicznej. Wszystkie większe części należy umieścić w środku pryzmy, gdzie wyższa temperatura sprzyja lepszemu rozkładowi. W miarę potrzeb, jeśli nasz kompost jest zbyt suchy, można go zwilżyć.

Rodzaje kompostowników:
- kompostownik ogrodowy
Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Taki sposób kompostowania polecany jest do małych ogrodów, w których ilość odpadów jest niewielka. Estetyczne kompostowniki w przeciwieństwie do pryzmy nie szpecą otoczenia, łatwo je też ukryć wśród roślin.
- drewniane kompostowniki o budowie ażurowej
Taki kompostownik można wykonać z cegieł lub okorowanych i zaimpregnowanych żerdzi. Najpierw należy wkopać w ziemię cztery elementy narożne, a następnie, w miarę napełniania przestrzeni, na przemian układać belki poziome. Między deskami powinno się pozostawić wąskie szpary, tak by powietrze miało dostęp do każdej z warstw pryzmy. Do budowy takiego kompostownika nie wykorzystujemy, zatem nic poza drewnem, czy cegłami i jest on całkowicie rozbieralny, co umożliwia łatwe przerabianie kompostu.
- kompostowanie w pryzmie
Spodnią warstwę kompostu powinna stanowić 20 centymetrowa warstwa połamanych gałęzi. W ten sposób uzyskamy tzw. warstwę drenażową i system wentylacyjny. Następnie tworzymy warstwę pochłaniającą składniki mineralne. Zastosować możemy torf, ziemię ogrodową, słomę . Później układamy kolejne warstwy materiału, które przekładamy ziemią ogrodową lub gałązkami. Wysokość pryzmy nie powinna przekroczyć 1,5 metra. Liście i trawę rozkładamy w cienkich warstwach aby umożliwić proces mineralizacji. Powinno się również pamiętać o regularnym zlewaniu pryzmy wodą. Kompostowany materiał powinien, mieć konsystencję mokrej gąbki. Całość dobrze jest przykryć słomą, bądź warstwą ziemi, czy torfu. Na wierzchu pryzmy należy uformować zagłębienie ułatwiające wodzie opadowej wnikanie w głąb pryzmy. Po około dwóch miesiącach należy kompostowany materiał przełożyć tak, aby część z wierzchu stosu znalazła się na jego spodzie. Przerzucanie kompostu przyspiesza proces rozkładu materii. Co już po roku czasu sprawia, że kompost nadaje się do użycia.

d) pojemnik na odpady zmieszane, pojemność 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów - z przeznaczeniem na odpady nienadające się do segregacji.
Wrzucamy:
- wszystko czego nie możemy wrzucić do pozostałych selektywnie zbieranych odpadów:
popiół, kości, mięso, opakowania zabrudzone olejami, styropian i tworzywa piankowe, gumy i silikony, plastikowe części samochodowe, worki po cemencie lub zaprawach, kalki, tapety, pampersy i środki higieny osobistej, szyby okienne, szkło zbrojone, kryształy, lustra, szkło klejone, fajans, porcelanę (kubki, talerze).
Nie wrzucamy:
- przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.
- odpady które powinny być wrzucone do pojemników na selektywną zbiórkę: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne.

2) w przypadku zadeklarowania NIESEGREGOWANIA ODPADÓW (wyższa stawka za odbiór odpadów) – wszystkie odpady należy gromadzić w jednym pojemniku odpowiadającym obowiązującym normom, o minimalnej pojemności 110 litrów:

Pojemnik na odpady zmieszane, o pojemności 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów – z przeznaczeniem na odpady zmieszane,
Wrzucamy:
- wszystkie odpady komunalne (z wyłączeniem odpadów problemowych) do jednego pojemnika,
Nie wrzucamy:
- przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.

3) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Oprócz prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła” (tzn. bezpośrednio na terenie danej nieruchomości), przepisy zobowiązują Gminę Łomża do prowadzenia ogólnodostępnego punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz zorganizowania zbiórki selektywnie zbieranych odpadów problemowych z terenu Gminy Łomża, do których należą:

a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
f) zużyte opony.

Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć odpady problemowe zbierane selektywnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a Gmina co najmniej raz w roku (po uprzednim ogłoszeniu) bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych lub z wyznaczonych poszczególnych punktów gromadzenia organizuje odbiór odpadów problemowych.
Informacje na temat odbioru odpadów problemowych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip/ w zakładce ,,gospodarka odpadami’’.

IX. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Łomża dostarczany jest mieszkańcom przez przedsiębiorcę odbierającego odpady oraz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża: www.gminalomza.pl/bip/ w zakładce ,,gospodarka odpadami’’.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych reguluje regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Łomża:
a) odpady zmieszane – co najmniej 1 razy w miesiącu, w okresie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień) co najmniej 2 razy w miesiącu.
b) odpady selektywnie zbierane (szkło, surowcowe, biodegradowalne) - co najmniej 1 raz w miesiącu.
c) odpady problemowe – co najmniej 1 razy w roku.

Zapraszamy do kontaktu.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a,pok. nr 2, tel 86 4737322 oraz na stronie internetowej www.gminalomza.pl/bip/ w zakładce ,Gospodarka odpadami’’.

Informacje o przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami
w Polsce oraz sposobach postępowania ze śmieciami, znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne.
Data powstania: wtorek, 23 kwi 2013 11:39
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2013 11:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 kwi 2015 13:17
Opublikował(a): Marcin Tabędzki
Zaakceptował(a): Tomasz Walczuk
Artykuł był czytany: 5613 razy